Hoe het allemaal begon: de ontstaansgeschiedenis

Het EJV groepeert en integreert de jeugdwerkingen die verbonden zijn met verschillende lokale kerkgemeenschappen en denominaties binnen de evangelische stroming. Denominaties zijn groeperingen van lokale kerkgemeenschappen. Vanwege hun grote autonomie ontwikkelden de evangelische denominaties en hun jeugdwerkingen zich naast elkaar. Doorheen de geschiedenis van het EJV is er gewerkt aan integratie van deze verschillende jeugdwerkingen tot één dynamische jeugdwerking.

De geboorte van het EJV kan gesitueerd worden in 1936. In de schoot van de Belgische Evangelische Zending werd toen het Belgisch Evangelisch Jeugdverbond of BEJV opgericht. De Belgische Evangelische Zending of BEZ is een organisatie die sinds het einde van de eerste wereldoorlog evangelische kerkgemeenschappen sticht en groepeert. Het BEJV had tot doel het jongerenwerk, verbonden aan kerkgemeenschappen van de BEZ, te coördineren en te ondersteunen op bovenlokaal niveau. Aanvankelijk richtte het BEJV zich voornamelijk op het organiseren van zomerkampen en weekends voor kinderen en jongeren. Later kwamen er ook vormingsinitiatieven, waaronder een monitorcursus. Op 17 december 1980 werden deze kampen en vormingsactiviteiten juridisch ondergebracht in de vzw Evangelisch Jeugdverbond, kortweg EJV.

In de jaren tachtig en negentig werd de werking van het EJV ruimer. Naast de organisatie van initiatieven voor de jeugd werden kadervorming en dienstverlening belangrijker. Zo werden ondermeer een cursus voor jeugdverantwoordelijke en kinderinstructiedagen georganiseerd. Verder kwam er een uitleendienst, een tijdschrift en een verzekering. Ook wilde men de dienstverlenende functies niet langer beperken tot enkel de eigen denominatie.

 
Het EJV ging een nieuwe rol vervullen. Als onafhankelijke jeugdorganisatie met een werking over denomiaties heen werd het EJV de organisatie bij uitstek om, in het licht van het nieuwe decreet op het landelijk jeugdwerk, het evangelische jeugdwerk naar de overheid toe een officiële vertegenwoordiging te geven. Er werd een werkgroep met vertegenwoordigers van de verschillende denominaties opgericht, om te werken aan de realisatie van de voorwaarden voor erkenning als landelijk georganiseerd jeugdwerk. Deze werkgroep legde ook de basis voor een vernieuwd EJV als koepelorganisatie met aangesloten afdelingen.
 

Het EJV groepeerde zo de jeugdwerkingen van de BEZ, de VEG, de ECV en enkele onafhankelijke kerkgemeenschappen. De VEG is een denominatie van zelfstandige, lokale kerkgemeenschappen, waarvan de meeste oorspronkelijk thuishoorden bij de BEZ. De ECV is een denominatie van lokale kerkgemeenschappen met een gemeenschappelijke stichter. De BEZ, VEG en ECV vormen samen met enkele andere kerkgenootschappen en organisaties de Evangelische Alliantie Vlaanderen, kortweg EAV, Onderdeel van de Wereldwijde Evangelische Alliantie of WEA. Sinds 2012 is het EJV, samen met het PJV, het jeugdplatform van de EAV. Dit jeugdplatform zal minstens één keer per jaar bijeenkomen en deel uit maken van de algemene vergadering van de EAV.
 
 
In februari 1999 werd het EJV erkend als landelijk georganiseerd jeugdwerk en sindsdien kwam de vereniging in een stroomversnelling. In januari 2000 kreeg het EJV voor het eerst een landelijk secretariaat, gevestigd in het gebouw van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Heverlee. De Raad van Bestuur richt zich sindsdien meer op de uitbouw van de organisatie, terwijl een dagelijks bestuur de dagelijkse werking en het personeel opvolgt.
 
De organisatiestructuur van het EJV, die ontstaan is rond de millenniumwisseling bij de erkenning als landelijke jeugdvereniging, bleek niet langer optimaal om de huidige en de toekomstige werking van het EJV maximaal te faciliteren. Het EJV kende namelijk de laatste jaren een enorme evolutie, er kwamen nieuwe initiatieven en werkingen en ook de maatschappelijke context veranderde. Om die redenen werd een werkgroep opgericht om in 2010-2012 de EJV-organisatiestructuur te evalueren en een advies uit te brengen. Een participatieproces met talrijke betrokkenen mondde uit in de aanbeveling van een nieuwe organisatiestructuur voor het EJV, die in 2013 geïmplementeerd werd.